Spolek ART DIRECT, sdružující umělce, odborníky a podporovatele všech odvětví umění, byl založen v roce 2008 za účelem sdružovat osoby se zájmem o umění, podporovat a propagovat umění jako takové a vytvářet multimediální prostor pro dialog a interakci s širokou veřejností. Zaměřuje se převážně na realizace ve veřejném prostoru, pořádání výstav a produkci velkoplošných maleb.

Díky rozsáhlým uměleckým projektům, se během několika let etabloval na umělecké scéně a dnes se zaměřuje na rozvoj a podporu aktivního dialogu mezi umělci a diváky především na mezinárodní úrovni. Snaží se o zviditelnění a pochopení kulturních hodnot stejně tak jako těch společenských, o zvýšení zájmu veřejnosti o umění a o zvelebení veřejného prostoru na základě popudů obyvatel, kterých se onen prostor bezprostředně týká.

V souladu s cíli spolku, jsou realizované projekty zaměřeny na aktuální společenská témata, na směrnice dnešní společnosti.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Association ART DIRECT, whose members are artists, professionals and supporters of all kind of arts, was founded in 2008 to bring together individuals interested in art, support and promote the art in general and to create a multimedia space for dialogue and interaction with the general public. It focuses primarily on realisations in the public space, production of exhibitions and large-scale paintings.

Thanks to extensive art projects, in a few years, it has established itself on the art scene and now aims to develop and promote active dialogue between artists and audiences primary on the international level. It strives for visibility and understanding of cultural values ​​as well as the social ones, for increase of public interest in the arts and for improvement of the public space essential to those, who operate in it.

In line with the objectives of the association, are implemented projects focused on current social issues, directives for today’s society.