Transfer přesahující hranice států, časů i kultur, tep světa, který se stal novodobým „beatem, který se musí dodržet“. Naše srdce bije sdílením. Dřívější hierarchie tepen a hranic se pomalu ztrácejí v labyrintu spojů, vcházíme do nové demokracie, rovnoprávnosti informace. Nad hladinou se ocitá nový humanitní ideál – člověk ultimativně obeznámený, který shlédl vše, co mohl.

Projekt CONTAIN[ERA] je postaven na diverzitě kultur, na překlenutí hranic mezi zeměmi a generacemi, mezi realitou a její virtuální společnicí.

Co je to, co roztříštěnou Evropu vždy spojovalo? Jediná věc, která dokázala stavět dlouhodobější mosty, o něž se nyní pokouší Evropská Unie, je kultura, umění, jednotné ve své rozličnosti. Nově se na horizontu objevilo specifické místo schopné udržet individualitu jednotlivostí a zároveň budovat celosvětovou síť – Internet. Virtuální „globální“ a „lokální“ bylo schopné udržet integritu i v prostředí bez zábran.

V rámci projektu CONTAIN[ERA] představujeme tvorbu osmi mladých umělců z osmi evropských zemí v souboru osmi mobilních galerií v kontejnerech. Tyto svébytné výstavní prostory cestovaly napříč Evropou jako uzavřené informační kapsule, synekdochicky zastupující uměleckou perspektivu jednotlivých zemí. Po vzoru internetu přenášející, vytrhávající, přesazující a implementující sdělení do různých kontextů.

CONTAIN[ERA] EXPO

Dvoutýdenní společná výstava představuje panoramatický záběr, osobní setkání nad neuvěřitelným uskutečněním sdílení zážitku. Byla první a poslední příležitostí vidět jednotné ve své rozličnosti. Diverzitu evropské kultury v momentu propojení.

Do Prahy, centra impulzu celého projektu, se sjeli všechny výstavní kontejnery, vystavující umělci, galeristé, kurátoři, teoretici a další erudovaná veřejnost ze zúčastněných zemí. Z hlediska stavby projektu jako dramatu se jednalo o katarzi.

Součástí vernisáže EXPA, v přátelském zázemí přetvořeného Mystic Skate parku, se stal i bohatý doprovodný program. K slyšení byli například Tom Holič a Eva Porating, nebo Dj Jorgos a DJ Robot. Program doplnila udio-vizuální , interaktivní hra italského umělce Carlo Zanni.

Během výstavy proběhla dvoudenní odborná konference vedena zahraničními odborníky na post – internetové téma jak v umění tak v běžném životě a to ve Vile Štvanice. Účastnili se jí jak vystavující umělci, tak i teoretici nejen z participujících států a worshop.

Více najdete na www.containera.eu

Lokální partnerské instituce
http://www.mysticskates.cz
http://www.vilastvanice.cz
http://www.containall.cz

Partnerské instituce v zahraničí
http://www.hotdock.sk
http://studio.c3.hu
http://lookoutgallery.pl
http://www.label201.com
http://www.zwitschermaschine-berlin.de
http://www.soon-art.ch/web/
http://www.boxircus.at

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Transfer extending beyond state borders, times and cultures; the pulse of the world that became the contemporary „beat to keep“. Our hearts pound with sharing. Former hierarchy of arteries and limits is slowly diminishing in the labyrinth of connections; we are entering a new democracy of information equality. A new humanistic ideal appears above the sea level – a person ultimately absolutely acquainted, the one who saw everything possible.

The CONTAIN[ERA] project is based on the diversity of cultures, it aims to bridge the lines between countries, generations, between reality and virtuality.

After all, what is it that always united fragmented Europe? There was only one thing capable of building long-term bridges that Europena union now strives to preserve: culture, and art, integrated in its diversity. A new, very specific place appeared on the horizon lately, a space able to maintain the individuality of particularities while building a world-wide web – the Internet. Virtual „global“ versus „lokal“ preserve integrity even in a space without limits.

In the course of the CONTAIN[ERA] project, we introduced eight young artist from eight European cities in an assembly of eight shipping containers turned into mobile galleries. These original exhibition spaces traveled throughout Europe as closed, information capsules; synecdochecally representing artistic perspectives of each country. In the manner of the Internet, they carried, unplugged, replanted and implanted again the message in different contexts.

CONTAIN[ERA] EXPO Opening

Two weeks-long joint exhibition plays a panoramic shot for the viewer. It was a meeting in person over the unbelievable sharing of an experience come to life, as well as the first and last chance to see the diversity united at one place, to see the moment of connection of European cultural variety.

All the exhibition containers came to Prague, the center of the impulse, accompanied by participating artists, gallerists, curators, theorists and other expert public from partnering countries. From the point of viewer this is the catharsis of the project.

The EXPO, taking place in a friendly environment of the Mystic Skate park on the Štvanice island, consisted not only of the exhibitions but also of rich accompanying program – e.g. audio-visual performance of the Italian arist Carlo Zanni or Slovak DJ Eva Porating and Tom Holic, DJ Jorgos and DJ Robot. Furthermore, a two days-long conference with international experts took place in the Štvanice vila, where the topics of post-Internet art will be discussed. Lectures and talks will be held not only by the theorists but also by the participating artists.

 

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…